Begroting 2016: "Alle talenten op onze arbeidsmarkt moeten maximaal benut worden"

Door Jan Hofkens op 16 december 2015, over deze onderwerpen: Begroting 2016, Doelgroepenbeleid, Langdurig zieken, Werk

Alles begint met jobcreatie.  Zonder jobs, geen inkomen, geen welvaart en geen sociale zekerheid.  Werk is trouwens de beste sociale zekerheid.

Het goede nieuws is dat het beleid van loonkostenverlaging werkt: De Nationale Bank berekende dat de komende jaren tot 114.000 nieuwe jobs zullen gecreëerd worden.  Deze jobs moeten ingevuld worden, en dat is de uitdaging waarvoor onze Vlaamse arbeidsmarkt staat.  De beleidsbrief van onze Minister van Werk zet daartoe terecht in op talenten en competenties. Enerzijds moeten we de talententen bij (kandidaat)werknemers versterken om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en dus hun kans op tewerkstelling vergroten. Anderzijds moeten alle talenten die op onze arbeidsmarkt aanwezig zijn maximaal benut worden. Geen enkel talent mag verloren gaan.

Gedurende het eerste jaar van deze legislatuur heeft de Minister daartoe een aantal fundamentele – en zelfs historische – hervormingen in gang gezet, die de werking van onze arbeidsmarkt nog moeten verbeteren. Hierbij denk ik aan een volledig vernieuwd en vernieuwend doelgroepenbeleid, waarbij de verrommeling van meer dan 30 doelgroepkortingen, waarbij iedereen doelgroep was, werd vereenvoudigd tot drie groepen: jongeren, ouderen en mensen met een arbeidshandicap.  Deze gerichte loonkostenverlaging voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zal er, toegevoegd aan de structurele federale loonkostenvermindering, toe leiden dat zij meer kansen zullen hebben om aan werk te geraken.

Verder denk ik ook aan de kwalitatieve begeleiding van werkzoekenden met een grotere, maar toch nog overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.  Personen voor wie de reeds aanzienlijke loonkostvermindering niet volstaat, maar die via gerichte begeleiding op maat met versterkte competenties meer kansen zullen maken op werk.  Werkervaring is daarbij het sleutelbegrip, en ook op dit vlak heeft de Minister een stevige hervorming in de stijgers gezet waarbij de verschillende instrumenten, die al te verspreid en vaak al te onbekend waren, in één instrument worden samengebracht.

Een derde hervorming is het EAD beleid, om vanuit een vraaggestuurde aanpak de evenredige deelname aan de arbeidsmarkt te stimuleren.

Mijnheer de Minister, ik herhaal dan ook graag wat ik reeds in de commissie zei: u kan terecht Philippe de hervormer genoemd worden.  De uitdaging zal zijn om deze hervormingen de komende periode verder gestalte te geven, en daar zal u in onze fractie uiteraard een partner en bondgenoot vinden.

Ik beklemtoon ook graag nog een drietal andere punten die voor onze fractie belangrijk zijn. Vlaanderen spendeert jaarlijks een zeer groot (en trouwens stijgend) bedrag aan opleidingen van werknemers, en terecht.  Maar ook hier ligt een grote uitdaging om in het versnipperde landschap van opleidingsinstrumenten structuur, eenvoud, transparantie en vooral focus te brengen.  Focus op opleidingen die de werknemers versterken op de arbeidsmarkt.  Wij kijken er naar uit om ook hier stappen voorwaarts te kunnen zetten, in samenwerking met de sociale partners.

Ook langdurig zieken mogen wij op onze arbeidsmarkt niet zomaar afschrijven.  U hebt reeds in 2012 als eerste regio een samenwerkingsakkoord op poten gezet met de mutualiteiten en het RIZIV, om langdurig zieken via trajecten op maat terug naar de arbeidsmarkt te leiden.  Deze samenwerking was bijzonder succesvol, en ik was dan ook verheugd te lezen in de beleidsbrief dat deze samenwerking verdergezet wordt en verstevigd wordt in samenwerking met de federale overheid.

Met al de kansen die op deze manier geboden worden aan werknemers en werkzoekenden, gaat ook een verantwoordelijkheid samen.  Wij rekenen er ten slotte dan ook op dat de nieuwe bevoegdheid inzake controle en sanctionering [CS1] eerstdaags daadwerkelijk van wal kan steken, en zal resulteren in een verscherpte controle opdat niet alleen de rechten maar ook de plichten volop worden gewaarborgd.

We zetten onze schouders mee onder onder dit activeringsbeleid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is